Δήμος Κομοτηνής
Πράσινο σημείο γειτονιάς

Η λύση των ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων ZBIN της ZWEVA έχει εξελιχθεί έτσι  ώστε να είναι η πιο αποτελεσματική και αποδοτική στην αγορά. Με την δυνατότητα να περιλαμβάνει έως και 5000 λίτρα απορρίμματα και την εκκένωση από ένα μόνο άτομο, έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δόθηκε  επιπλέον βαρύτητα στον τομέα της ευκολίας χρήσης και της αισθητικής των κάδων. Η εταιρία ZWEVA δημιούργησε ένα προϊόν με ελκυστική  εμφάνιση και αισθητική ιδιαίτερα στο κάλυμμα και στο εσωτερικό καπάκι. Στους προσφερόμενους κάδους Z-Bin χρησιμοποιούνται μόνο τα καλύτερης ποιότητας υλικά που υπάρχουν στην αγορά και μπορούν στη συνέχεια εύκολα να ανακυκλωθούν. Ως εκ τούτου οι προσφερόμενοι κάδοι συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός ημιυπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων με υψηλή αντοχή και ελκυστική εμφάνιση.

Η εταιρία  ZWEVA έχει κατασκευάσει τα τελευταία 3 χρόνια περισσότερους από 5000 κάδους. Διαθέτει καλή φήμη τόσο στην Ευρώπη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές δραστηριότητάς της,

Οι κάδοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για συλλογή, υγιεινή και στεγανή αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων. Για την συλλογή των απορριμμάτων διαθέτουν σάκους από πολυαιθυλένιο με σύστημα συλλογής υγρών και σακούλες μια χρήσεως ή σταθερό κάδο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο.

Ο ημιβυθιζόμενος κάδος τοποθετείται βαθιά στο έδαφος σε βάθος 1500 mm. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγάλη ποσότητα οικιακών απορριμμάτων η οποία αναπτύσσεται από επάνω. Αυτή η “κολόνα” των απορριμμάτων εξασφαλίζει την συμπίεση των απορριμμάτων που βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο. Η συμπίεση που δημιουργείται αυξάνει ακόμη περισσότερο τον ωφέλιμο όγκο.

Η θερμοκρασία στο υπόγειο τμήμα είναι πολύ σταθερή και στις περισσότερες χώρες πολύ πιο χαμηλή από τη θερμοκρασία πάνω από το έδαφος. Αυτές οι συνθήκες μειώνουν τις διεργασίες που δημιουργούν δυσάρεστες οσμές. Το φαινόμενο αυτό μειώνει δραστικά τις δυσάρεστες οσμές από ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων

Η θερμοκρασία των απορριμμάτων είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή των απορριμμάτων στους τροχοφόρους κάδους. Αυτή η επίδραση είναι ισχυρότερη όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το εσωτερικό καπάκι έχει ένα ενσωματωμένο σύστημα απομόνωσης των οσμών και το υπόλοιπο των κάδων είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κλειστό. Επίσης το άνοιγμα του κάδου απορριμμάτων είναι χαμηλότερα και για τον λόγο αυτό μακριά από τη μύτη. Το άνοιγμα είναι επίσης μικρότερο έτσι ώστε λιγότερη ποσότητα οσμών να διαφεύγει.

Οι ηµιυπόγειοι κάδοι συλλογήc απορριµµάτων Z-Bin  διατίθενται σε χωρητικότητεc από 100 µέχρι 5000 λίτρα. Για τη συλλογή των απορριµµάτων υπάρχουν κάδοι µε ηµίσκληρα ή σκληρά εσωτερικά συστήµατα συλλογήc έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για το εκάστοτε είδοc απορριµµάτων.

Maxi

Οι ηµιυπόγειοι κάδοι συλλογήc απορριµµάτων Z-Bin Maxi είναι η ιδανική λύση , καθώς προσφέρει  το        πλεονέκτηµα συλλογήc µεγάλου όγκου απορριµµάτων σε περιορισµένο χώρο. Το βάθος εγκατάστασηc είναι   περίπου 1,5 µέτρο.

Compact

Οι ημιυπόγειοι κάδοι απορριμμάτων Z-Bin Compact  δημιουργήθηκαν για τη συλλογή µεγάλου όγκου απορριµµάτων και ταυτόχρονα μικρού απαιτούμενου βάθουc εγκατάστασηc, το οποίο είναι περίπου 50 cm. Σε σημεία , όπου δεν μπορεί να γίνει βαθιά εκσκαφή η λύση είναι ο ημιυπόγειος κάδοc απορριμμάτων Compact.

Flex

Όταν απαιτείται ευελιξία στη συλλογή των απορριμμάτων, η ιδανική λύση είναι ο κάδοc Z-Bin Flex. Προσφέρει μεγάλο όγκο συλλογής απορριμμάτων και γρήγορη εκκένωση χωρίς ανάγκη σταθερήc εγκατάστασηc. Αυτή η λύση είναι κατάλληλη για χώρουc εκδηλώσεων, φεστιβάλ και για περιοχές όπου απαγορεύεται η εκσκαφή.

Εγκατάσταση

  1. ένας μικρός εκσκαφέας ανοίγει μια τρύπα στο έδαφος
  2. ένας μικρός γερανός ή ο ίδιος ο εκσκαφέας τοποθετεί τον κάδο στην τρύπα
  3. κλείνουμε την τρύπα γύρω από τον κάδο και συμπιέζουμε το έδαφος

Γρήγορη εκκένωση

  1. ένα απορριμματοφόρο με γερανό φτάνει στον κάδο. Ένα μόνο άτομο απαιτείται για την εκκένωση του κάδου
  2. ο γερανός ανυψώνει τον εσωτερικό κάδο και τον φέρνει πάνω από το απορριμματοφόρο.
  3. ο κάδος εκκενώνεται και επιστρέφει στην αρχική του θέση

Ασφάλεια

Λόγω του υπέργειου τµήµατος, που έχει ύψος το λιγότερο 800 mm και βρίσκεται σταθερά τοποθετηµένο, δεν υπάρχουν κενά στο έδαφοc κατά την εκκένωση των ηµιυπόγειων κάδων, προστατεύοντας έτσι τους εργάτεc. Tα πλαστικά µέρη σχηµατίζουν πιο αµβλείες γωνίεc και δεν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού.

Μεγάλη χωρητικότητα

Αποτελεσματικότητα και Άνεση

Η αποτελεσµατικότητα  των ηµιυπόγειων  κάδων  δεν βασίζεται µόνο στην εύκολη εκκένωση , αλλά και στη µικρή επιφάνεια που απαιτείται για την τοποθέτησή τουc στο έδαφοc. Επιπλέον, το εσωτερικό µαc καπάκι ανοίγει πολύ πιο εύκολα από αυτό των εναλλακτικών λύσεων.

Τα δυνατά μας σημεία

Το μέγεθος μετράει

Είναι ξεκάθαρο από την παρακάτω εικόνα: το µέγεθοc µετράει. Χρειάζονται λιγότεροι κάδοι απορριµµάτων και µειώνεται σηµαντικά ο χρόνοc αποκοµιδής των απορριµµάτων, χωρίς την ανάγκη υψηλού κόστους επένδυσης για αγορά και εγκατάσταση. Μεγάλη χωρητικότητα σε µικρό χώρο.

Ποιότητα και Αξιοπιστία

Χρησιµοποιούµε αποκλειστικά υψηλής ποιότητας υλικά επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωήc. Το πρωτογενές πλαστικό έχει µεγάλη σταθερότητα σε ακτίνες UV και έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιούµε, είτε αλουµίνιο ,είτε ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. Τα δοχεία µας είναι χωρίς ραφή και έχουν καπάκια µε διπλό τοίχωµα σε όλη την επιφάνεια.

Σχεδιασμός και Εργονομία

Ο σχεδιασµόc έχει σηµαντική επίδραση στη χρήση και την αισθητική των κάδων Z-Bin. Όλα τα στοιχεία συµβάλλουν στη δηµιουργία ενόc καλαίσθητου συνόλου εύκολο στη χρήση και ταυτόχρονα ασφαλέc.

Το περιβάλλον

Τα  υλικά  που   χρησιµοποιούνται στουc κάδουc ZBin είναι 100% επαναχρησιµοποιήσιµα και δεν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα ή γαλβανισµένοc χάλυβαc. Έναc κάδοc Z-Bin ζυγίζει 15 φορέc λιγότερο από ένα πλήρως υπόγειο σύστηµα και ως εκ τούτου το ανθρακικό αποτύπωµα για τη µεταφορά και εγκατάσταση του είναι µικρότερο.